Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Articles

Corona

Afstandsleren in tijden van coronacrisis

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Via deze weg willen we jullie zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk informeren over de verwachtingen van de komende weken.

Nieuwe informatie voor de lessen na de paasvakantie

Wat weten we al?

De lessen worden geschorst tot 3 mei. Volgende week wordt overlegd of er een verlenging komt dan wel een geleidelijke heropstart van de lessen.
Na de paasvakantie starten alle scholen met preteaching.

Wat weten we nog niet?

Zal er dit schooljaar nog wel lesgegeven worden? Zo ja, vanaf wanneer? Worden er proefwerken georganiseerd? Moeten alle eindtermen gehaald worden? Hoe worden deliberaties georganiseerd? En nog veel meer …

Laten we dus starten met de komende twee weken.

Op maandag 20 april herstarten we ons afstandsonderwijs.
De eerste dag is er één van onthaal: elke klasleerkracht organiseert een contactmoment met zijn/haar klas.
Die dag worden er nog geen taken en opdrachten gepland.

Op dinsdag 21 april starten we opnieuw met lessen, taken en opdrachten. Rekening houdend met de richtlijnen die we ontvingen van hogerhand, de feedback van ouders, leerlingen en leerkrachten en het feit dat zelfstandig werken en leerstof verwerken bij velen een pak trager verloopt dan op school, geven we jullie hiervoor de volgende nieuwe afspraken mee:

 • Je krijgt via het afstandsonderwijs nieuwe leerstof, die de leerkracht opnieuw behandelt in de les als de school terug start. Deze herhaling in de klas zorgt ervoor dat je de leerstof nog beter zal beheersen. Het is belangrijk dat je de individuele verwerking van de leerstof thuis op een ernstige manier doet. De aangeboden leerstof is de essentie die je echt wel nodig hebt en de herhaling in de klas gaat over de onderdelen die je nog niet begrijpt.
 • Om vast te stellen of je de leerstof begrijpt kan de leerkracht geregeld kleine testen of taken geven. De resultaten van deze testen en taken tellen we niet mee in Skore. Ze kunnen wel een rol spelen in de eindbeoordeling op het eind van het schooljaar aangezien ze de leerkrachten informeren in welke mate je de leerstof hebt verwerkt, begrijpt en kent.
 • Aangezien de leerkrachten beseffen dat je meer tijd nodig hebt om nieuwe leerstof individueel op afstand te verwerken, is het aantal uren schoolwerk ongeveer gemiddeld 4 uur per dag. Uiteraard is die timing afhankelijk van je eigen werktempo. Daarom zullen de leerkrachten ook meedelen hoeveel tijd je aan een pakket leerstof of opdracht normaal besteedt. Dat kan je helpen om je schoolwerk goed te plannen in tijdsblokken.
 • De leerstof, de taken of de opdrachten vind je terug in je digitale schoolagenda. Je zal vaststellen dat ongeveer de helft van je lesuren zal ingevuld zijn.
 • Opnieuw krijg je verschillende vormen van afstandsonderwijs. Je kan een opdracht van ongeveer 50 minuten krijgen, je kan eerst een kort instructiefilmpje krijgen met daaraan gekoppeld een opdracht, je kan een beperkte live sessie krijgen, je kan een vragenmoment van een half uur krijgen met de mogelijkheid om vragen te stellen, je kan een test krijgen met feedback enz…
 • De leerkracht zal de live sessies ruim op voorhand aankondigen en plannen tijdens het geroosterd lesuur van zijn/haar vak in je digitale schoolagenda. Tijdens een live sessie volgt de leerkracht je aanwezigheid op. Indien we je afwezigheid geregeld vaststellen contacteren we jou en je ouders.
 • Alle vakken komen aan bod behalve talentenatelier in het 1ste jaar en de seminaries in de 3de graad.

Welke rol kunnen ouders spelen bij preteaching?

 • Stimuleer uw zoon/dochter om een planning te maken en een dagelijkse regelmaat in te bouwen.
 • Stel uw zoon/dochter gerust als hij/zij even in paniek is en niet alle deadlines haalt, de leerkrachten hebben hiervoor begrip.
 • Laat het ons weten als uw zoon/dochter door omstandigheden even moet afhaken of grote problemen ervaart.
 • Beperk uw actieve betrokkenheid bij de opdrachten van uw zoon/dochter.
 • Het is niet de bedoeling dat u de rol van de leraar overneemt maar wel dat u thuis een goede leeromgeving aanbiedt.

Beste leerling,
we beseffen dat we hoge verwachtingen hebben, tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat je die uitdagingen aankan. Het is normaal dat bepaalde zaken minder vlot lopen. Je mag zeker fouten maken. Indien je vragen of problemen ervaart dan mag je dit zeker melden aan je klassenleerkracht, je vakleerkrachten, je graco of directie.

We wensen je een goede start en hopen dat een echte start op school niet te lang meer op zich laat wachten. Laten we van deze tussentijd het beste maken.

Informatie i.v.m. lessen en schoolwerk voor de leerlingen (16 maart 2020)

De komende drie weken zijn schoolweken en dus geen vakantie. De geplande HT’s en KO’s tot en met 3 april worden geannuleerd of uitgesteld tot na de paasvakantie. De opgegeven taken worden behouden.
Onder begeleiding van de leerkrachten op afstand zal je zelfstandig aan het werk moeten gaan. We rekenen op je inzet en positieve medewerking in deze nieuwe situatie.
Dit wordt van jou verwacht:

 • Lees dagelijks je berichten op Smartschool.
 • Bekijk dagelijks je digitale agenda op Smartschool.
 • Ga rustig om met de opgegeven taken. Stel een lijst op van wat dringend en niet dringend is.
 • Maak alle taken zoals opgegeven in de agenda, respecteer de deadlines.
 • Verwerk de leerstof zelfstandig zoals opgegeven in de agenda. Deze leerstof kan na de paasvakantie geëvalueerd worden.
 • Een leerkracht die live wil lesgeven doet dit in principe volgens het lessenrooster. Hij/zij kondigt dit 24 uur op voorhand aan, zodat je je er op kan organiseren.

We hopen dat je je schoolwerk goed zal opvolgen: het is heel belangrijk om geen achterstand op te lopen.

Oudercontact en rapporten

De oudercontacten worden geannuleerd.

We passen de data van de rapporten aan: het volgende rapport zal in alle graden gepubliceerd worden op dinsdag 31/3 om 16 u.

Opvang op school

We hanteren het algemene principe dat er zo weinig mogelijk mensen op school mogen zijn en dat er zo weinig mogelijk verloop mag zijn. Dit is een heel belangrijke preventieve maatregel.
We vragen onze leerlingen om niet naar school te komen om boeken te ontlenen in de mediatheek of om andere zaken te komen ophalen. We verwachten alleen de leerlingen voor wie we opvang moeten voorzien.

We blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilati … De opvang wordt georganiseerd tijdens de reguliere schooluren (8.30 u. – 16.05 u. / woensdag tot 12.00 u.). Er wordt geen avondstudie voorzien.

Wie gebruik moet maken van de mogelijkheid tot opvang verwittigt op voorhand de school uitsluitend via e-mail (info@dbz.be) of via een Smartschoolbericht (aan Martin Vande Kerckhove).

Er worden geen maaltijden en/of broodjes voorzien.

We hopen dat iedereen zijn weg vindt in deze volledig nieuwe en onbekende situatie en blijven steeds voor jullie bereikbaar. Lees dagelijks jullie smartschoolberichten, zo kunnen we jullie op de hoogte houden van elke nieuwe evolutie.
Verwacht niet dat we alles al voorzien hebben en dat alles volgens plan verloopt. Het is voor ons allen nieuw, iets wat we nooit eerder meemaakten.
Aanvaard dat de afspraken gaandeweg bijgestuurd worden, ook van hogerhand krijgen we voortdurend bijsturingen.

Een grote dank aan iedereen voor de goede opvolging en de creativiteit om met deze situatie om te gaan.