Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Administratie leerlingen

Leerlingen­administratie

Afwezigheden

Van een te voorziene afwezigheid moet de schooldirectie VOORAF verwittigd worden.

Wij vragen uitdrukkelijk bij afwezigheid (wegens ziekte of een andere reden) de school ‘s mor­gens tussen 7.45 u. en 8.45 u. telefonisch te verwitti­gen. Daarna volstaat in gewone omstandigheden een briefje van de ouders. Dit vermeldt nauwkeurig naam en klas van de leerling en de datum, de duur en de reden van de afwezig­heid.

Volgens de wettelijke bepalingen is een dok­tersattest vereist bij een afwezigheid wegens ziekte vanaf vier opeenvolgende dagen en bij regelma­tige ziekte of afwezigheid (zie schoolreglement).

Afwezigheid tijdens de proefwerken moet steeds door een doktersat­test gestaafd worden, ook al gaat het maar om een halve dag.

Alvorens terug in de klas te komen, geeft de leerling zijn attest of briefje af aan de graadverantwoordelijke.

Het spreekt vanzelf dat alleen om ernstige redenen de lessen mogen verzuimd worden.

Je kan deze gegevens ook nalezen in de planningsagenda.

Dispensatie

Het zevende uur kunnen leerlingen van vier, vijf en zes onder strikte voorwaarden al naar huis.

Elke ouder krijgt bij het begin van het schooljaar een brief waarin de voorwaarden beschreven zijn. Pas wanneer de leerling het bijhorende dispensatiestrookje afgeeft, ingevuld en door de ouders ondertekend, kan de graadcoördinator toestemming geven om de school te verlaten.

De regeling geldt enkel voor leerlingen die hierdoor vroeger thuis kunnen komen en dus niet voor leerlingen die met de wagen worden afgehaald, voor leerlingen die in de avondstudie blijven of voor leerlingen die intern zijn.

Schoolrekening

Ons bankrekeningnummer is:

IBAN: BE53 737 013 765 353

BIC: KREDBEBB

Don Bosco Onderwijscentrum V.Z.W.

Don Boscocollege

Grotesteenweg-Noord 113

9052 Zwijnaarde

Studie en opvang

Leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag van 16.20 u. tot 18.00 u. stu­deren op school.
Een schoolmedewerker houdt toezicht.
Op vrijdag is er geen studie.

Om respectievelijk 17.00 u., 17.30 u. of 18.00 u. kunnen de leerlingen vertrekken of afgehaald worden.
De 3 avondstudies vinden plaats in 3 verschillende lokalen: de leerlingen verzamelen aan de cafetaria (17.00 u.), in de zelfbediening (17.30 u.) of in de bibliotheek (18.00 u.).

We vragen een bijdrage per dag aanwezigheid:

  • € 0,50 (studie tot 17.00 u.)
  • € 0,70 (studie tot 17.30 u.)
  • € 0,90 (studie tot 18.00 u.)

Wie van de studiemogelijkheid gebruik wil maken, schrijft bij het begin van elk trimester schriftelijk in bij de verantwoorde­lijke.

De aanwezigheden in de avondstudie worden heel strikt opgevolgd.
We vragen dan ook de school te verwittigen als een leerling die op de lijst staat van de avondstudie, uitzonderlijk niet aanwezig zal/kan zijn.
U doet dit bij voorkeur rechtstreeks aan de verantwoordelijke voor de betreffende studie:

Studie op school kan deel uitmaken van een remediëringstraject.

Nog vragen? Mail gerust naar info@dbz.be

Don Boscolift

We helpen je graag op weg met de Don Boscolift.

DBL (Don Boscolift) is een carpooling-initiatief van de Ouderraad, in samen­werking met de directie van het Don Boscocollege Zwijnaarde.

Ouders van eenzelfde of aaneengren­zende gemeenten kunnen afspreken om de kinderen naar school te brengen en/of af te halen.

Voor de verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” stelt dit geen probleem zolang niet meer kinderen dan wettelijk toegelaten vervoerd worden en zolang er geen winst beoogd wordt.

Eind augustus (of in de loop van het schooljaar) kan iedere leerling op eenvoudige vraag een lijst ontvan­gen met de namen, adressen en telefoonnummers van medeleer­lingen uit zijn/haar gemeente en/of regio die met de wagen naar school gebracht worden.

Vraag de lijst op via info@dbz.be. Geïnteresseerden nemen dan contact op om verdere afspraken te maken.