Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Leerzorg en hulpmiddelen

DBZ wil de goesting en de drive om te leren zo goed mogelijk begeleiden.

Als Don Boscoschool proberen we een zorgzame school zijn.

In onze dagelijkse methodiek en aanpak proberen we onze leerlingen te ondersteunen in hun leertraject.
Sommige leerlingen kunnen af en toe een extra duwtje gebruiken.

DBZ biedt zorgmaatregelen aan om leerlingen met specifieke noden te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. We werken daarvoor nauw samen met onze zorgleerkrachten: de klassenleraar, de graadcoördinatoren en het CLB.

Heb je een zorgvraag? Pak de telefoon, kom langs en klop aan, stuur ons een mailtje … Wie je voor welke vraag kan aanspreken, vind je op de pagina Zorgvragen & hulpwegwijzers.

Concrete intitiatieven

Rapporten

We proberen met onze rapportering onze visie op evalueren concreet te maken.

We geven feedback bij dagelijks werk en maken aan het eind van elk semester de balans op.

In de eerste graad rapporteren we bovendien via het het attituderapport en in de derdes is er aanvullend een leerwijzer.

Rapporten zijn een handig instrument bij oudercontacten.

Leerlingen markeren de rapportdata in hun planningsagenda, en ook in onze digitale kalender kan je de data terugvinden.

Leren leren eerstes

Voor onze eerstejaars gaat een nieuwe wereld open. We willen leerlingen van bij het begin op weg helpen om zich te organiseren en wegwijs te geraken uit al die nieuwe indrukken.

De klassenleraar is van bij de start al druk in de weer. De eerste dagen besteedt hij heel veel tijd en zorg zodat leerlingen zich snel op hun gemak voelen. Onze ontmoetingsdag maakt vaak het verschil.

De klassenleraar werkt met zijn kinderen intensief rond ‘leren studeren’.

Ze worden op weg geholpen om zich te organiseren: hoe gebruik je de schoolagenda om je schoolwerk te plannen, hoe maak je je boekentas.

Ze staan stil bij de juiste studiehouding. Studeren is werken op de juiste plaats (in de klas, in de studie, thuis) en op het juiste moment, eventueel met behulp van een studeerschrift.

Er wordt ook gewerkt rond zinvol studeren. Om actief te studeren moeten leerlingen immers gewoon worden om de leerstof te verkennen, inhoudstafels te bekijken, begrijpend te leren en zelfcontrole in te bouwen.

Tenslotte neemt de klassenleraar ook de tijd om te werken rond de voorbereiding van herhalingstoetsen.

De meeste studietips komen natuurlijk uit de dagelijkse lespraktijk. Vakleerkrachten geven geregeld concrete tips en suggesties om het studierendement op te tillen.

Inhaallessen en taalhulp

Voor leerlingen die een poosje afwezig zijn geweest of die een bepaald leerstofdeeltje nog niet voldoende beheersen, organiseren we eenmaal per week van 16.10 uur tot 17 uur inhaallessen Frans, wiskunde en Latijn in de eerste graad, inhaallessen wiskunde in de tweede graad.

Een vakleerkracht ondersteunt de leerlingen. Hij geeft bijvoorbeeld extra uitleg of helpt bij het zoeken naar de juiste leerstrategie.
Het initiatief voor de inhaalles kan uitgaan van de vakleerkracht, de leerling of de ouders.

We bieden in de eerste graad ook extra taalhulp (Nederlands) aan kinderen met een specifieke taalachterstand (bv. thuistaal niet-Nederlands).

De praktische regeling verloopt in de eerste graad via de directeur, Danny De Waele of de graadcoördinator, Hendrik Provost, in de tweede graad via de graadcoördinator, Pieter Blomme.

Attituderapport eerste graad

We willen onze leerlingen uitdagen om te groeien naar een sterke leerhouding en een kritische leefhouding: jongeren die bereid zijn een leven lang bij te leren, jongeren die zichzelf steeds beter kennen en met de andere kunnen communiceren.

Elk attituderapport is ingevuld door de klassenraad voorgezeten door de klassenleraar. Het is nooit een eenzijdige kijk op de leef- en leerhouding. Het attituderapport geeft geen cijferquotaties maar wel tekstappreciaties. Het attituderapport wil de leerlingen een spiegel voorhouden waarin ze zichzelf zien evolueren tot weerbare jongeren.

Het rapport kan zo een leidraad zijn om te communiceren of van gedachten te wisselen over de groeicurve in leer- en leefhouding van onze leerlingen.

Planningsagenda

Onze leerlingen zijn bezige bijtjes: voetbaltrainingen, scoutsvergaderingen, babysitdienst, familiebezoekjes, feestjes en fuiven, … Het leven is mooi.

Het is niet zo vanzelfsprekend om alles zo gepland te krijgen dat ook de vele en uiteenlopende schoolse taken, opdrachten, werkjes en toetsen voldoende aandacht krijgen.

DBZ biedt elke leerling een eigen planningsagenda aan waarin heel veel plaats is om alle privé en schoolse evenementen op elkaar af te stemmen en een taakplanning te maken. We hopen dat onze leerlingen groeien en een balans vinden. De klassenleraar begeleidt onze leerlingen om de agenda steeds efficiënter in te zetten als planningsinstrument:

 • Ze kunnen de aangekondigde HT’s en proefwerken erin kwijt, de opgelijste langetermijntaken (aangekondigd via Smartschool en gedeelde Google Documenten).
 • Er is notitieruimte voor eigen buitenschoolse activiteiten, zodat privé en school op elkaar afgestemd geraken.
 • Ze kunnen dagelijks noteren wat ze moeten doen, studeren of meebrengen.
 • Ze kunnen een volgorde en tijdsindeling van hun schoolwerk in kaart brengen en afvinken op hun todolijst.

Goed studeren? Goed organiseren!

Je planningsagenda is zo opgesteld dat je je schoolwerk optimaal kan organiseren.
We voorzien hiervoor twee instrumenten: een agenda online via Smartschool en een planningsagenda op papier. De planningsagenda op papier breng je elke dag mee naar school.

De schoolagenda op Smartschool

Alle broodnodige informatie over je lessen, taken en planning vind je op dbz.smartschool.be. Jij en je ouders (via het co-account) kunnen die te allen tijde raadplegen.

Geziene leerstof in de klas

Je vakleerkrachten noteren zelf per dag en per lesuur wat er tijdens een lesuur wordt gezien.
Je hoeft dus zelf geen lesonderwerpen te noteren. Op het ogenblik dat een les start, is het onderwerp van deze les al ingevoerd. Handig: je weet naderhand telkens precies wat je gezien hebt. Was je afwezig? Geen nood, je kan op Smartschool raadplegen wat je hebt gemist en wat je best inhaalt.

Aangekondigde toetsen en taken

In principe worden alle toetsen en taken aangekondigd. Je vindt op Smartschool voor alle vakken terug welke lessen je moet studeren of welke opdrachten je moet uitvoeren en tegen welke dag.
Er zijn daarvoor drie kleurcodes voorzien:

 • Groen vakje: een leerkracht heeft een toets gepland of een opdracht vastgelegd. Klik op het groene vakje om te zien over welke soort toets het gaat, wat je precies moet studeren of welke taak er van jou verwacht wordt. Als je wil, kan je je al beginnen voorbereiden! Je leest ook op welke dag de toets gepland is of wanneer de taak moet ingediend worden.
 • Geel vakje: belangrijk! Het gele vakje verwittigt je dat je op die dag een taak moet indienen of tegen die dag een opdracht moet uitvoeren. Zorg dus dat je de gevraagde opdracht hebt uitgevoerd en/of de taak hebt afgewerkt . Lever de gevraagde taak ook in zoals gevraagd.
 • Rood vakje: belangrijk! Het rode vakje verwittigt je dat er op die dag een toets is. Zorg dus dat je tegen die dag je les hebt gestudeerd. Klik op het rode vakje om te zien over welke toets(en) het gaat.

De planningsagenda

Noteren van deadlines

 • In de planningsagenda (op papier) moet je zelf geen leerstofonderwerpen van de les noteren.
 • Je gebruikt de agenda wel om te noteren wat je extra moet meebrengen, welke taken je tegen een bepaalde datum moet maken en welke toetsen er op een bepaalde dag zullen zijn. Je noteert dat op aangeven van je vakleerkrachten en je doet dat telkens op de datum van indienen (voor taken) of afleggen (van toetsen).
 • Wat je in je planningsagenda noteert, moet overeenkomen met wat de vakleerkracht ook via Smartschool heeft opgegeven. Zo heb je een extra controle.
 • Leerlingen die afwezig zijn, kunnen toch nog via Smartschool raadplegen wat er in de klas werd afgesproken. Bij langdurige afwezigheid moeten voorbije zaken niet meer worden ingeschreven.
 • Bij onduidelijkheid of misverstand contacteer je zo vlug mogelijk je vakleerkracht.
 • Als je een toets door afwezigheid hebt gemist, noteer je in overleg met je vakleerkracht wanneer je de inhaaltoets moet afleggen. Let op: deze afspraak zal niet noodzakelijk in de digitale agenda verschijnen!
 • Bij betwisting contacteer je je graadcoördinator.

Eigen planning

 • Er is per dag extra ruimte om een eigen studieplanning op te stellen. Dat gedeelte is in de agenda in grijswaarde aangeduid.
 • Op de avond of het weekend voor de deadlines kan je afturven dat je de opgegeven taken en lessen wel degelijk hebt afgewerkt en kan je ook al voorzien om andere opdrachten en lessen van een latere datum aan te pakken.
 • Als je wil, kan je grote opdrachten, herhalingstoetsen, proefwerken of eindtoetsen ook in kaart brengen op de maandkalenders die in je agenda zijn opgenomen.
 • Laat je in elk geval niet verrassen en wacht niet tot de laatste dag om aan je schoolwerk te beginnen.

Nazicht van je agenda

 • Je klassenleerkracht zal graag nu en dan je planningsagenda nakijken. Dat mag. Hij of zij kan daarbij nagaan of je planning op een goede manier verloopt. Hij of zij kan je tips geven om het nauwkeuriger, duidelijker of vollediger in te vullen.
 • Ook je ouders kijken graag in je agenda. We vragen dat ze wekelijks een handtekening plaatsen zodat ze goed op de hoogte zijn van je schoolwerk.
 • Als een leerkracht een opmerking, suggestie, advies, … in je agenda schrijft over iets wat op school is voorgevallen, laat je die nota door een ouder handtekenen. Je toont dit de volgende les aan je leerkracht.

Het gebruik van de digitale agenda en de planningsagenda kadert in onze visie op evalueren en ons evaluatiebeleid.

Cel Leerlingbegeleiding

Leerlingen hebben af en toe extra zorg nodig.

Onze graadcoördinatoren hebben geregeld overleg en werken heel nauw samen met het CLB-schoolteam, de directie en een leercoach om noden op te vangen in alle discretie.

Op vraag van een ouder, leerling, klassenleraar of vakleerkracht wordt overleg gepleegd en discreet teruggekoppeld. Noodzakelijke informatie wordt zorgvuldig genoteerd in het leerlingvolgsysteem.

Omgaan met leerproblemen en leerstoornissen

Onze school werkt met een leerzorgbeleid waarin sticordimaatregelen een plek krijgen.

Leerlingen met dyslexie, ADHD of een andere leerstoornis worden opgevolgd. We proberen de noden van zorgleerlingen op te vangen om hun schooltraject optimaal te ondersteunen.

Heb je een zorgvraag? Pak de telefoon, kom langs en klop aan, stuur ons een mailtje … Wie je voor welke vraag kan aanspreken, vind je op de pagina Zorgvragen & hulpwegwijzers.

Oudercontact

In een gedeelde zorg voor onze leerlingen vinden ouders en school elkaar.

We organiseren twee keer twee geroosterde oudercontacten. De oudercontactavonden liggen vast in de schoolkalender.

Ook de dag van de proclamatie van de semesterrapporten in december en juni zijn alle leerkrachten op school aanwezig. Ouders en leerlingen kunnen die dag zelf nog de proefwerkresultaten en remediëringstrajecten bespreken.

Ouders kunnen daarnaast natuurlijk op elk moment contact opnemen met de directie, de graadcoördinatoren, de klassenleraar of een vakleerkracht.

Oudercontact met de klassenleraar

We organiseren zowel in het eerste als het tweede semester een overlegmoment met de klassenleraar. Hij is geïnformeerd door de collega’s-vakleraren en bespreekt met de ouders de leer- en leefhouding, bevestigt graag waar het goed gaat en stelt remediëringsinitiatieven voor waar het minder lukt.
Die contactmomenten zijn bovendien ideale gelegenheden om samen het studietraject van de leerling te bespreken. Studiekeuzebegeleiding is immers een gedeelde zorg van ouders, leerling en leerkrachtenteam.

Online inschrijven voor het oudercontact met de klassenleraar kan je op onze oudercontactapplicatie.
Info en logingegevens ontvang je vóór het eerste oudercontact.
Bij de registratie staat duidelijk aangegeven waar en wanneer het oudercontact plaatsvindt.

Oudercontact met de vakleraar

Zowel de vakleraar als de ouders kunnen – indien nodig – een oudercontact met een vakleraar aanvragen. Elke ouder wordt persoonlijk verwittigd waar en wanneer de afspraak met de vakleraar plaatsvindt.

Alle georganiseerde oudercontacten van dit schooljaar, vind je in de schoolkalender.

Heb je een zorgvraag? Pak de telefoon, kom langs en klop aan, stuur ons een mailtje … Wie je voor welke vraag kan aanspreken, vind je op de pagina Zorgvragen & hulpwegwijzers.

Voor praktische vragen i.v.m. de regeling van het oudercontact, contacteer je best Martin Vande Kerckhove.

Klassenleraar

Onze klassenleraars eerstes (2014-2015)

Elke klas heeft een klassenleraar (ook wel titularis of klasleerkracht genoemd).

 • Hij stimuleert de dynamiek in de klasgroep en heeft oog voor de persoonlijke noden van zijn leerlingen.
 • Bij klassenraden overlegt hij met de vakcollega’s, bij oudercontacten met de ouders.
 • Hij neemt het initiatief bij de rapportbesprekingen.
 • Hij signaleert – in overleg met de ouders – problematieken bij de graadcoördinator en het CLB.
 • Hij bespreekt concrete leerzorg en leerstrategieën met de leercoach van de graad.
 • Extra murosactiviteiten en leefdagen beleeft hij graag samen met zijn klas.

Ouders kunnen op elk moment de klassenleraar van hun zoon of dochter bereiken via de Smartschool co-account of via DBZ-mail.

De actuele lijst met klassenleraars is te vinden op intradesk.

Remediëring

Niet elke leerling slaagt erin het tempo bij te houden waarin aan nieuwe inzichten en vaardigheden getimmerd wordt.

Het leerkrachtenteam probeert de vinger aan de pols te houden en stelt – in overleg met leerlingen en ouders – remediëring voor op maat van de leerling en zijn nood.

Zo kunnen we bijvoorbeeld inhaallessen organiseren, bijkomende opdrachten aanbieden, een heen-en-weerwerkschriftje opstarten, studie of extra zaterdagstudie op school vragen, een specifieke plaats in de klas vastleggen of een kortlopende individuele begeleiding door de leercoach plannen.

Oudercontacten zijn een uitgelezen kans om de groeikansen van de leerling te bespreken.

Leerwijzer derdes

Met de leerwijzer willen we in het derde jaar de weg wijzen om “wijzer” te worden in het studeren.

 • Aan de hand van tips, suggesties en richtlijnen willen we onze leerlingen steunen om goede leergewoonten aan te leren.
 • We dagen de leerlingen uit om af en toe in de spiegel te kijken en stimuleren hen om de eigen leergewoontes onder de loep te nemen.
 • De leerkrachten reageren via de klassenraad op die zelfevaluatie, en geven vijf keer per jaar gerichte feedback, rekening houdend met eigen waarnemingen en vaststellingen.

We hopen om op die manier de groei in leervaardigheid te ondersteunen zodat leren een aangename ervaring wordt.

Eerste hulp bij vragen

We helpen elkaar om de leerstof onder de knie te krijgen.

Elke middag kunnen leerlingen van de derde graad terecht in de OLO. Ze geven er in de satellietklasjes uitleg aan elkaar of werken er aan groepstaken.

Leerlingen van de derde graad kunnen ook als tutor een jongere leerling uitleg geven. Enerzijds wordt hierdoor de band tussen de leerlingen versterkt, anderzijds krijgen de leerlingen van het eerste jaar de mogelijkheid om extra vragen te stellen over de leerstof. Derdegraders die graag als tutor aan de slag willen, geven hun naam op aan graadcoördinator Veronique Dept.

Onze eerstegraadsleerlingen kunnen bovendien naschoolse inhaallessen Frans en wiskunde krijgen. Een vakleerkracht geeft dan een achtste lesuur en begeleidt de leerlingen op maat.

Begeleiding studiekeuze

Leerlingen moeten geregeld hun studietraject bijsturen.

We willen onze leerlingen informeren en adviseren.

Informeren rond studiedomeinen

 • Leerlingen en ouders worden geregeld uitgenodigd op specifieke infoavonden. We beperken ons daarbij niet tot de studierichtingen die onze school organiseert. Er zijn infoavonden voor ouders van respectievelijk eerste-, tweede- en vierdejaars.
 • Onze CLB-medewerkers geven tijdens de lessen en onder de middag informatie aan onze leerlingen die voor een keuzemoment staan.
 • We doen graag een beroep op leerlingen en oud-leerlingen. Hun getuigenissen en beleving zijn een waardevolle insteek.
 • Onze zesdejaars trekken naar de Sid-Inbeurs (een studie-informatiebeurs waar universiteiten en hogescholen vertegenwoordigd zijn).
 • Er worden folders aangeboden in onze bibliotheek.
 • Wie wil kan de onderwijskiezer raadplegen.

Adviseren rond studiekeuze

Vakleerkrachten, klassenleraar, graadcoördinator, directie en CLB overleggen en geven advies. Ze komen samen tijdens klassenraden om de studietoekomst van elke individuele leerling te bespreken.

De klassenleraar gaat inividueel in gesprek met leerlingen die nood hebben aan expliciete begeleiding.

Oudercontacten zijn belangrijke overlegmomenten om het leertraject en de studiekeuze te bevestigen en bij te sturen.

De rapportcommentaren geven geregeld advies in verband met studiekeuze.