Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Studieaanbod

De eerste graad is: ontdekken en observeren

Wie start op DBZ, begint in onze eerstegraadsschool. In de eerste graad zijn er geen onderwijsvormen: geen aso, tso, kso, bso. We bieden een breed aanbod aan en laten je proeven van verschillende interessepolen. Talenten ontdekken en laten groeien, dat is onze uitdaging. Onze school organiseert geen B-stroom.

We werken in de eerste graad hard aan een zorgzame en veilige klasomgeving, we geven je de tijd om je aan te passen, we bieden kansen om stil te staan bij nieuwe ervaringen. De klassenleraar is voor de leerlingen een ankerfiguur.

De presentatie met info over de school en het studieaanbod 2019–2020 in de vernieuwde eerste graad (gebruikt op de opendeurdag op 16 maart 2019) kan je hier in bijlage nog eens nalezen.

Inhoud

Een brede algemene vorming

Onze jongste leerlingen krijgen kansen om te ontdekken waar ze echt goed in zijn en waar ze graag mee bezig zijn. De klemtoon ligt heel erg op een brede algemene vorming met aandacht voor hart, verstand en handen.

De eerste graad is de brug tussen de basisschool en de tweede graad. We observeren en oriënteren er. De leerlingen werken aan basiskennis en basisleerstof. Tegelijk worden ze voortdurend uitgedaagd om verder te gaan in niveau, extra leerstof, abstractie en zelfstandigheid.

Keuzes maken

Vanaf het eerste jaar maakt elke leerling ook al een aantal keuzes. Die keuzes leggen gelukkig nog niet veel beslag op latere studiekeuzes. Het is steeds proeven en verkennen. De brede algemene vorming garandeert een uitgestelde studiekeuze.

De maior: drie uren keuzegedeelte

Het eerste leerjaar A op DBZ bestaat uit 27 uren basisvorming, een keuzegedeelte van 3 lestijden (die de klaskeuze bepalen) en een keuzegedeelte van 2 lestijden onder de noemer talentenatelier over de klassen heen.

De leerlingen kiezen voor hun klasindeling een maior uit:

 1. Latijn – taal & cultuur van de Romeinen (3u Latijn + één talentenatelier De wereld van de Grieken en de Romeinen)
 2. Frans Plus (2u Frans, 1u Nederlands)
 3. Wiskunde Plus (2u wiskunde, 1u Frans)
 4. Project Twin (2u wetenschappen/wiskunde/techniek, 1u Frans)

Wie kiest voor Latijn, taal en cultuur van de Romeinen moet daarmee starten in het eerste leerjaar en krijgt per week drie lesuren Latijn. Dat vullen we aan met twee extra lesuren De wereld van de Grieken en Romeinen gedurende één derde van het schooljaar, als één van de drie keuzes van het talentenatelier.
Naast het traject Latijn in het Nederlands kan je in het eerste jaar ook kiezen voor een CLIL-traject (Content and Language Integrated Learning) Latijn in het Frans. Ook in de komende jaren zal je kunnen kiezen om enkele vakken in het Frans of het Engels te volgen. Dit is steeds een keuze voor één jaar.

Met Frans Plus of Wiskunde Plus bieden we extra ondersteuning en comfort voor die vakken. We voorzien daar meer ruimte om te oefenen, meer ruimte om langer stil te staan, meer mogelijkheden om interactief en actief te leren. We koppelen twee lesuren extra comfort telkens aan 1 uur extra Nederlands (bij ondersteuning Frans) of 1 uur extra Frans (bij ondersteuning wiskunde).

Bij Project Twin gaan we proefondervindelijk en vanuit concrete situaties wiskunde, wetenschap en techniek gebruiken om tot sterke en doordachte oplossingen te komen. We gaan projectmatig te werk, in de lijn van actief STEM-gericht onderwijs.

De minor: twee uren talentenatelier

Welke maior je ook kiest, alle leerlingen van het eerste jaar krijgen ook nog eens twee lesuren per week een talentenatelier, met keuze uit allerlei disciplines: sport, creativiteit, handvaardigheid, wetenschap en techniek, talen, exploratie, …
De bedoelingen van deze ateliers zijn: zelfontdekkend en interactief leren, innovatief werken, dieper of anders ingaan op vakken uit het basisgedeelte, nieuwe interesses uitproberen, samenwerken, nieuwe vaardigheden ontplooien.
Het schooljaar wordt ingedeeld in drie periodes: elke leerling kan drie verschillende ateliers volgen.

Wie kiest voor Latijn krijgt binnen dat talentenatelier het extra pakket De wereld van de Grieken en Romeinen aangeboden. Daarnaast kunnen die leerlingen in de twee andere periodes van het schooljaar een keuze maken uit het rijke aanbod van de andere ateliers.
Wie niet kiest voor Latijn, kan gedurende het schooljaar drie verschillende keuzes maken.

Het tweede jaar

De huidige situatie, vóór de hervorming

Op onze school zijn er in het tweede jaar momenteel nog drie aso-voorbereidende basisopties (ook in schooljaar 2019–2020): Latijn, Grieks-Latijn en Moderne wetenschappen.
Ten opzichte van het eerste jaar zijn er enkele verschuivingen, ongeacht de keuze voor een specifieke basisoptie: de ondersteunende lesuren voor Frans, wiskunde en Nederlands zijn in het globale pakket niet meer mogelijk, Engels is een nieuw twee-uursvak, geschiedenis breidt uit naar twee lesuren, aardrijkskunde en natuurwetenschappen krijgen nog één lesuur.

Nieuw: vanaf schooljaar 2020–2021

Vanaf september 2020 (dus voor de leerlingen die in september 2019 in het eerste leerjaar op DBZ starten) zullen er in het tweede leerjaar meer basisopties aangeboden worden: Latijn (met of zonder Grieks), Moderne talen & wetenschappen en (onder voorbehoud) Economie & organisatie, Maatschappij & welzijn en Sport.

Alle basisopties van het tweede leerjaar leiden naadloos naar richtingen in de tweede graad met klemtoon op wiskunde, wetenschappen, taal, cultuur, economie of techniek in aso, tso of kso.

De basisoptie Latijn (met of zonder Grieks)

Vanaf het tweede jaar komt het vak Latijn tot volle ontwikkeling: vijf lesuren per week wijden de leerlingen zich aan de studie van taal en cultuur van de Romeinen. Wie Latijn volgt, kan vanaf het tweede jaar ook een extra cursus klassieke talen starten: het Grieks.

Het kader is de klassieke oudheid. Door de studie van Latijn (eventueel aangevuld met Grieks) verwerven de leerlingen inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving. De cursussen Latijn en Grieks dragen bij tot de vorming van historisch bewustzijn, zijn een oefening in kritisch denken, confronteren de leerlingen met de Europese wortels en de Europese context waarin ze leven en laten de leerlingen de waarde en het belang van traditie ervaren. Ze ontdekken wat de moeite waard is om te bewaren en door te geven.

De leerlingen reflecteren op taal, taalgebruik en taalsysteem en ontdekken diverse teksten van Griekse en Latijnse auteurs. Ze leren de teksten begrijpen, analyseren, interpreteren en situeren. Ze leren kritisch, ontvankelijk en gericht taal, cultuur, waarden, gedachtegoed, geschiedenis en maatschappij van de Grieken en Romeinen benaderen.

De basisoptie Moderne talen & wetenschappen

De leerlingen gaan enkele sleutelcompetenties van de algemene vorming verder verkennen en verdiepen: natuurwetenschappelijke en technische competentie, wiskundige competentie, communicatie in het Nederlands en moderne vreemde talen.
Ze reflecteren op taal, op taalgebruik en taalsysteem en exploreren diverse vormen van fictie. Ze leren ook interpreteren, improviseren, presenteren en creëren binnen taal. Leerlingen leren kritisch en ontvankelijk, gericht en actief, en op een persoonlijke manier talen en cultuur benaderen. Ze zetten natuur- en technisch-wetenschappelijke vaardigheden van onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren in. Er gaat veel aandacht naar het onderzoeken.

De basisoptie Economie & organisatie

In de basisoptie Economie & organisatie gaan leerlingen de sleutelcompetenties economische competentie, digitale competentie, burgerschapscompetentie, communicatie in het Nederlands van de algemene vorming verder verkennen en verdiepen.
De leerlingen maken de verbinding tussen de eigen leefwereld en de sociaal-economische leefomgeving en actualiteit. De leerlingen ervaren en onderzoeken economische fenomenen en verwerven op die manier inzicht in economische en organisatorische ideeën met betrekking tot voor hen herkenbare situaties/eigen leefwereld en leren hierbij een budget beheren in functie van een resultaat.
De leerlingen verwerven bijkomende ict-vaardigheden en er is aandacht voor computationeel leren denken, toegepast op de economische context.

De basisoptie Maatschappij & welzijn

In de basisoptie Maatschappij & welzijn gaan leerlingen de sleutelcompetenties burgerschapscompetentie, cultureel bewustzijn en communicatie Nederlands en sociale competentie van de algemene vorming verkennen en/of verdiepen.
In deze basisoptie staat de mens en zijn plaats in de samenleving centraal. Leerlingen leren verschillende sociale situaties individueel en in groep waarnemen (bijvoorbeeld gedrag, samenleven, consumeren, gezondheid …). Ze ontwikkelen sociale en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). Ze ervaren en onderzoeken maatschappelijke fenomenen en verwerven zo inzicht in factoren die gedrag en het samenleven van mensen beïnvloeden, bevorderen of kunnen verklaren. Daarbij maken ze kennis met en leggen verbanden tussen menswetenschappelijke disciplines. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld via gerichte activiteiten een gezonde levensstijl, verwerven inzicht in de beïnvloedende factoren en de relatie met maatschappelijke participatie.

De basisoptie Sport

In de basisoptie Sport gaan leerlingen de sleutelcompetenties sociale competentie, natuurwetenschappelijke en technische competentie en communicatie in het Nederlands van de algemene vorming verder verkennen en/of verdiepen. De leerlingen exploreren ook hoe beweging en voeding een gezonde, veilige en fitte levensstijl bevordert en een positieve invloed heeft op de mens en zijn omgeving.
De leerlingen verwerven inzicht in aspecten van gezonde beweging, (sport)spel en voeding. Ze leren via beweging en sport om op een verbindende manier met elkaar om te gaan door successen te delen en samen plezier te beleven.

Lessentabellen eerste graad

Nieuwe lessentabel vanaf schooljaar 2019–2020:

Eerste leerjaar A
  Latijn Frans Plus Wiskunde Plus Project Twin
Nederlands 4 5 4 4
Frans 3 5 4 4
Engels 1 1 1 1
wiskunde 4 4 6 4
aardrijkskunde 2 2 2 2
natuurwetenschappen 2 2 2 2
techniek 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2
geschiedenis 1 1 1 1
mens & samenleving 2 2 2 2
muziek 1 1 1 1
beeld 1 1 1 1
LO 2 2 2 2
Latijn 3 - - -
wiskunde/techniek/wetenschappen - - - 2
talentenatelier* 2 2 2 2
totaal 32 32 32 32

*Talentenatelier: de leerling maakt kennis met en verdiept zich in verschillende interessepolen. De leerling kiest zelf mee welke interessepolen aan bod kunnen komen. Actief en samenwerkend leren centraal. De school biedt aan:

 • De wereld van de Grieken en Romeinen (verplicht voor wie kiest voor Latijn)
 • Expressie muziek (musiceren, zingen)
 • Expressie beeld (beeldcultuur, vormgeving, beeldbewerking, schilderen en tekenen, kunst, creëren, mode)
 • Creatieve handvaardigheden (knutselen, handvaardigheden, werken met wegwerpmaterialen)
 • Verdieping Taal (voordracht, improvisatietheater, Franse taal gebruiken in een project over actualiteit)
 • ICT-vaardigheden (opbouwen van algoritmes en aanleren van eenvoudige programmeertaal, programmeren van legorobotica “Mindstorm”)
 • Technische vaardigheden (o.a. fietsenatelier, tinkering, techniekLab)
 • Natuur en milieu (project groene vingers met o.a. moestuin)
 • Sport (voetbalprogramma en terugspeelbalprogramma).

Lessentabellen schooljaar 2018–2019

Eerste graad – eerste jaar
Gemeenschappelijk deel Keuzedeel
  GO NE FR WI AA NW GE LO MO PO TE KS ON OF OW TU Tot
met klassieke studiën 2 5 4 4 2 2 1 2 1 2 2 4 - - - 1 32
zonder klassieke studiën 2 5 4 4 2 2 1 2 1 2 2 - 1 1/2 2/1 1 32
Eerste graad – tweede jaar
Gemeenschappelijk deel Keuzedeel
GO NE FR EN WI GE AA NW LO MO TE GR LA WW SI PO Tot
Grieks-Latijn 2 4 3 2 4 2 1 1 2 1 2 3 5 - - - 32
Latijn 2 4 4 2 5 2 1 1 2 1 2 - 5 - - 1 32
Mod. wetenschappen 2 4 4 2 5 2 1 1 2 1 2 - - 3 2 1 32