Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Administratie leerlingen

Afwezigheden

Wat bij een afwezigheid?

Richtlijnen i.v.m. het melden en opvolgen van een afwezigheid:

  • Bij een op voorhand te voorziene afwezigheid: gelieve de schooldirectie VOORAF te verwittigen.
  • Bij afwezigheid (wegens ziekte of een andere reden) de school ’s mor­gens tussen 7.45 en 8.45 u. telefonisch (09 221 46 48), via e-mail (afwezigheden@dbz.be) of via een Smartschoolbericht (adresseren aan ‘secretariaat’) te verwitti­gen.
  • Wettiging van de afwezigheid: Afwezigheden van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen mag je 4 keer per jaar wettigen als ouder met een mail of een briefje. Dit vermeldt nauwkeurig naam en klas van de leerling en de datum, de duur en de reden van de afwezig­heid.
  • Volgens de wettelijke bepalingen is een dok­tersattest vereist bij een afwezigheid wegens ziekte vanaf vier opeenvolgende kalenderdagen en bij regelma­tige ziekte of afwezigheid (zie schoolreglement).
  • Afwezigheid tijdens de proefwerken moet steeds door een doktersat­test gestaafd worden, ook al gaat het maar om een halve dag.

Alvorens terug in de klas te komen, geven de leerlingen hun attest of briefje af aan de studiemeester van de graad.

Het spreekt vanzelf dat alleen om ernstige redenen de lessen mogen verzuimd worden.