Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Administratie leerlingen

Afwezigheden

Van een te voorziene afwezigheid moet de schooldirectie VOORAF verwittigd worden.

Wij vragen uitdrukkelijk bij afwezigheid (wegens ziekte of een andere reden) de school ‘s mor­gens tussen 7.45 u. en 8.45 u. telefonisch of via e-mail afwezigheden@dbz.be te verwitti­gen. Daarna volstaat in gewone omstandigheden een briefje van de ouders. Dit vermeldt nauwkeurig naam en klas van de leerling en de datum, de duur en de reden van de afwezig­heid.

Volgens de wettelijke bepalingen is een dok­tersattest vereist bij een afwezigheid wegens ziekte vanaf vier opeenvolgende kalenderdagen en bij regelma­tige ziekte of afwezigheid (zie schoolreglement).

Afwezigheid tijdens de proefwerken moet steeds door een doktersat­test gestaafd worden, ook al gaat het maar om een halve dag.

Alvorens terug in de klas te komen, geeft de leerling zijn attest of briefje af aan de graadverantwoordelijke.

Het spreekt vanzelf dat alleen om ernstige redenen de lessen mogen verzuimd worden.

Je kan deze gegevens ook nalezen in de planningsagenda.