Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Praktisch

Schoolverzekering

DBZ heeft, via het Interdiocesaan Centrum, een verzekeringspolis onderschreven bij de verzekeringsmaatschappij AG.

De polis omvat de hele schoolbevol­king

  • dekking voor burgerlijke verantwoordelijk­heid voor lichamelijke schade voor zover de leerling hetzij rechtstreeks hetzij onrecht­streeks onder het gezag of de controle is of moet zijn van de be­voegde schooloverheid (of haar aangestelden).
  • ongevallen aan leerlingen overkomen tijdens de schoolbedrijvigheid (ook als die plaatsvindt tijdens de vakantie) of op weg van en naar school.
  • Alleen lichamelijk letsel van de ver­zekerde wordt ver­goed (medische zorgen).
  • Geen verzekering tegen derden.

De ouders doen er dus goed aan een fami­liale ver­zeke­ring te onderschrijven. Wanneer er geen is, kan alleen de tegenpartij aange­sproken worden, voor zover de te­genpartij schuldig is.

Schade

Wanneer een leerling binnen het normale ver­loop van een schooldag schade aan­brengt aan eigendom van de school, wor­den die kosten gedekt door de school zelf of door de verze­ke­ring.

Voorbeeld: tijdens de les L.O. breekt de leerling een ruit of tijdens de les scheikunde breekt hij/zij een proefbuisje…

Wanneer schade ontstaat door moedwillig of onvoor­zichtig gedrag, komen de kosten ten nadele van de leerling.

Voorbeeld: een leerling breekt een ruit tijdens de kleine speel­tijd omdat hij/zij te dicht bij de gebouwen aan het spelen is; hij/zij prutst een tafeltje stuk tijdens de les; hij/zij maakt een biljart­stok of ander ontspanningsmate­rieel stuk.