Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie op taal

Elke leerkracht is een taalleerkracht.” Is dat zo? Voor de ene wel, voor de andere niet. DBZ maakt hoe dan ook werk van taal en communicatie.

Het taalteam

Het taalteam overlegt geregeld. Onze taalcoördinator coördineert. Samen met de pedagogisch directeur volgt hij specifieke nascholing over het taalbeleid. Ons taalteam bestaat uit een lid van de directie, vertegenwoordigers uit elke graad en vertegenwoordigers van uiteenlopende vakken.

Het taalteam stippelt het taalbeleid uit. We proberen de schoolprestaties en competenties van alle leerlingen te bevorderen, anderstalige en taalzwakke leerlingen te helpen en leerlingen te ondersteunen om de leerdoelen te halen.

Uitgangspunten

 • Het concrete taalbeleid vertrekt vanuit de noden van een taalhomogene leerlingenpopulatie. Het aantal leerlingen met taalachterstand is vrij beperkt.
 • Het taalbeleid nodigt alle leerlingen en leraren uit om taalkwaliteit na te streven. Het taalbeleid is een onderdeel van een breder schoolbeleid waar zorgverbreding en kwaliteitszorg centraal staan.
 • Taalbeleid is een proces waaraan directie en leerkrachten stap voor stap werken. Deze procesmatige aanpak is pragmatisch: kleine, concrete stappen vanuit vaststellingen op het werkveld die bijsturingen nodig hebben.
 • Alle medewerkers, zowel leerkrachten als directieleden en andere intern betrokkenen, hebben oog voor taalkwaliteit en werken mee aan het taalbeleid. In de realisatie van doelen en concrete actiepunten is de samenwerking met de vakwerkgroepen cruciaal.

Concrete acties

Voor leerlingen

 • DBZ stimuleert deelname aan culturele activiteiten waar taal centraal staat: de Inktaap- en Cervantesleesjury, een eigen poëziewedstrijd, theaterprojecten, …
 • We organiseren jaarlijks eind september in het eerste jaar een taalscreening. De scores op deze test geven weer hoe onze leerlingen in het 1e jaar de schoolse lees- en schrijfvaardigheden beheersen. Een leerling die de cesuur niet haalt, volgen we verder op. De leercoach van de eerste graad overlegt met de leerkracht die belast is met taalzorg. We spreken daarbij af welke actie kan ondernomen worden.
 • DBZ begeleidt leerlingen met dyslexie in alle graden met maatregelen op maat.
 • Er is de brochure Rapportering en bronvermelding om onze oudere leerlingen te ondersteunen bij het schrijven van papers en wetenschappelijke verslagen.
 • Er is een document gemaakt vol tips rond netiquette. We wijzen leerlingen erop als ze onaanvaardbare mails opstellen.

Voor medewerkers

 • Wekelijkse wordt via de weekberichten een taaltip verspreid voor de collega’s.
 • Er is een leidraad opgesteld ter ondersteuning van de leerkrachten om adviezen en motiveringen te formuleren n.a.v. deliberatiebeslissingen.
 • Er is een visietekst over verbetering van schrijfvaardigheid van de leerlingen, met een controlelijst per graad waarin minimale doelstellingen per graad worden uitgebouwd, met aandachtspunten voor alle vakleerkrachten, met online hulpmiddelen bij spelling- en taalproblemen en tenslotte ook met afspraken over een gezamenlijke aanpak bij het quoteren van fouten tegen vakjargon, spelling, woordkeuze en zinsbouw.

Voor ouders en/of externen

 • Het attituderapport in de 1ste graad besteedt aandacht aan het verzorgd taalgebruik bij de leerlingen en bevorderen de communicatie met de ouders.
 • We investeren in de uitbouw van een informatieve website en Facebookpagina.

Info raadplegen

Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen op Intradesk op Smartschool visieteksten, taaltips, leidraden, … raadplegen.