Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Studieaanbod

Ontdekken en observeren in onze eerste graad

Talentenateliers en talen, sport, wetenschappen en cultuur: we hebben het voor je

Wie start op DBZ, begint in onze eerstegraadsschool. In de eerste graad zijn er geen onderwijsvormen: geen aso, tso, kso, bso. We bieden een breed aanbod aan en laten je proeven van verschillende interessepolen. Talenten ontdekken en laten groeien, dat is onze uitdaging. Onze school organiseert geen B-stroom.

We werken in de eerste graad hard aan een zorgzame en veilige klasomgeving, we geven je de tijd om je aan te passen, we bieden kansen om stil te staan bij nieuwe ervaringen. De klassenleraar is voor de leerlingen een ankerfiguur.

Inhoud

Een brede algemene vorming

Onze jongste leerlingen krijgen kansen om te ontdekken waar ze echt goed in zijn en waar ze graag mee bezig zijn. De klemtoon ligt heel erg op een brede algemene vorming met aandacht voor hart, verstand en handen.

De eerste graad is de brug tussen de basisschool en de tweede graad. We observeren en oriënteren er. De leerlingen werken aan basiskennis en basisleerstof. Tegelijk worden ze voortdurend uitgedaagd om verder te gaan in niveau, extra leerstof, abstractie en zelfstandigheid.

Keuzes maken in het eerste jaar

Vanaf het eerste jaar maakt elke leerling ook al een aantal keuzes. Die keuzes leggen gelukkig nog niet veel beslag op latere studiekeuzes. Het is steeds proeven en verkennen. De brede algemene vorming garandeert een uitgestelde studiekeuze.

De maior: drie uren keuzegedeelte

Het eerste leerjaar A op DBZ bestaat uit 27 uren basisvorming, een keuzegedeelte van 3 lestijden (die de klaskeuze bepalen) en een keuzegedeelte van 2 lestijden onder de noemer talentenatelier over de klassen heen.

De leerlingen kiezen voor hun klasindeling een maior uit:
 1. Latijn – taal & cultuur van de Romeinen (3 u. Latijn + één talentenatelier De wereld van de Grieken en de Romeinen)
 2. Frans Plus (2 u. Frans, 1 u. wiskunde)
 3. Wiskunde Plus (2 u. wiskunde, 1 u. Frans)
 4. Project Twin (2 u. wetenschappen/wiskunde/techniek, 1 u. Frans)

Wie kiest voor Latijn, taal en cultuur van de Romeinen moet daarmee starten in het eerste leerjaar en krijgt per week drie lesuren Latijn. Dat vullen we aan met twee extra lesuren De wereld van de Grieken en Romeinen gedurende één derde van het schooljaar, als één van de drie keuzes van het talentenatelier.
Naast het traject Latijn in het Nederlands kan je in het eerste jaar ook kiezen voor een CLIL-traject (Content and Language Integrated Learning) Latijn in het Frans. Ook in de komende jaren zal je kunnen kiezen om enkele vakken in het Frans of het Engels te volgen. Dit is steeds een keuze voor één jaar.

Met Frans Plus of Wiskunde Plus bieden we extra ondersteuning en comfort voor die vakken. We voorzien daar meer ruimte om te oefenen, meer ruimte om langer stil te staan, meer mogelijkheden om interactief en actief te leren. We koppelen twee lesuren extra comfort telkens aan 1 uur extra wiskunde (bij ondersteuning Frans) of 1 uur extra Frans (bij ondersteuning wiskunde).

Bij Project Twin gaan we proefondervindelijk en vanuit concrete situaties wiskunde, wetenschap en techniek gebruiken om tot sterke en doordachte oplossingen te komen. We gaan projectmatig te werk, in de lijn van actief STEM-gericht onderwijs.

De minor: twee uren talentenatelier

Welke maior je ook kiest, alle leerlingen van het eerste jaar krijgen ook nog eens twee lesuren per week een talentenatelier, met keuze uit allerlei disciplines: sport, creativiteit, handvaardigheid, wetenschap en techniek, talen, exploratie, …
De bedoelingen van deze ateliers zijn: zelfontdekkend en interactief leren, innovatief werken, dieper of anders ingaan op vakken uit het basisgedeelte, nieuwe interesses uitproberen, samenwerken, nieuwe vaardigheden ontplooien.
Het schooljaar wordt ingedeeld in drie periodes: elke leerling kan drie verschillende ateliers volgen.

Wie kiest voor Latijn krijgt binnen dat talentenatelier het extra pakket De wereld van de Grieken en Romeinen aangeboden. Daarnaast kunnen die leerlingen in de twee andere periodes van het schooljaar een keuze maken uit het rijke aanbod van de andere ateliers.
Wie niet kiest voor Latijn, kan gedurende het schooljaar drie verschillende keuzes maken.

Het tweede jaar

Op DBZ worden in het tweede leerjaar (A-stroom) volgende basisopties aangeboden:

 • Latijn (met of zonder Grieks)
 • Moderne talen & wetenschappen
 • Economie & organisatie
 • Sport

Je kiest zo’n optie omdat je daarvoor interesse hebt of denkt er misschien wel goed in te zijn.
De basisopties van het tweede leerjaar A hebben als doel je te laten proeven van vakken of richtingen, zonder dat dit bepalend is voor je verdere keuze. Alle basisopties leiden naadloos naar richtingen in de tweede graad met klemtoon op wiskunde, wetenschappen, taal, cultuur, economie of techniek in aso, tso of kso.

In het tweede leerjaar A zijn 25 lesuren voor elke leerling vastgelegd, welke basisoptie je ook kiest. Die 25 uren zijn verdeeld over Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, techniek, natuurwetenschappen, beeld, muziek en lichamelijke opvoeding. Vijf lesuren per week gaan naar jouw gekozen basisoptie.
De resterende twee lesuren zijn differentiatie-lesuren, die per basisoptie anders ingevuld worden.

De basisoptie Latijn (met of zonder Grieks)

Wie kiest het?

Wie in het eerste jaar de optie Latijn heeft gevolgd kan mits een A-attest de studie van Latijn (al dan niet met Grieks) in het tweede jaar verderzetten.

Wie Latijn kiest:
 • is bereid door een grondige en systematische ontleding van de taal door te dringen tot de rijke boodschap die in de Latijnse literatuur vorm en inhoud kreeg.
 • heeft een uitgesproken belangstelling voor taal, literatuur, geschiedenis en algemene cultuur.

Vier grote pijlers:

 • vocabularium: verder uitbouwen van de woordenschat; voortdurend linken aan de moderne talen, veel aandacht voor woordvorming en etymologie
 • grammatica: creatief en productief werken met taal: omdenken, redeneren, analyseren, nauwkeurig werken en doorzetten zijn hierbij belangrijke attitudes
 • lectuur van teksten: toepassen van vocabularium en grammatica, vertalen in vlot Nederlands, aandacht voor tekstbegrip, stijlkenmerken; diverse literaire genres leren kennen en waarderen: oorlogsmemoires, literaire brieven, poëzie, historiografie
 • cultuur: cultuurgegevens uit de teksten duiden, begrijpen en leren waarderen, aandacht voor de nawerking van de literatuur en cultuur in moderne kunst en literatuur.

Het kader is de klassieke oudheid. Door de studie van Latijn (eventueel aangevuld met Grieks) verwerven de leerlingen inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving. De cursussen Latijn en Grieks dragen bij tot de vorming van historisch bewustzijn, zijn een oefening in kritisch denken, confronteren de leerlingen met de Europese wortels en de Europese context waarin ze leven en laten de leerlingen de waarde en het belang van traditie ervaren. Ze ontdekken wat de moeite waard is om te bewaren en door te geven.

De leerlingen reflecteren op taal, taalgebruik en taalsysteem en ontdekken diverse teksten van Griekse en Latijnse auteurs. Ze leren de teksten begrijpen, analyseren, interpreteren en situeren. Ze leren kritisch, ontvankelijk en gericht taal, cultuur, waarden, gedachtegoed, geschiedenis en maatschappij van de Grieken en Romeinen benaderen.

Latijn met Grieks

In de basisoptie bieden we ook de mogelijkheid aan om een extra klassieke taal te bestuderen, nl. het Oud-Grieks. We voorzien daar twee lesuren voor.

Wie Latijn in combinatie met Grieks kiest:
 • Neemt de hierboven beschreven doelen over voor nog een tweede klassieke taal
 • Leert oud-Griekse woorden lezen en schrijven
 • Ontwikkelt nog intensiever een taalsysteem en leestrategieën
 • Doet aan tekst- en cultuurreflectie
 • Durft een uitdaging aan en vindt leeftijdsgenoten met dezelfde nieuwsgierigheid, passie, gedrevenheid
 • Houdt de deuren open voor ALLE studierichtingen.

Voor leerlingen die kiezen voor de klassieke studie Latijn-Grieks organiseren we dezelfde cursus Latijn op 4 lesuren. De cursus Grieks wordt in het eerste semester op 3 lesuren per week gegeven, in het tweede semester op 2 lesuren, gecombineerd met een lesuur ICT-vaardigheden.

Latijn met extra uur economie of wiskunde

In de basisoptie Latijn zónder Grieks geven we de keuze om een extra lesuur economie of een extra lesuur wiskunde te volgen. Het extra uur wiskunde geeft dit vak meer zuurstof om het leerplan voluit te kunnen ontplooien. Het geeft meer comfort (ondersteuning) maar biedt ook meer mogelijkheden om verdiepend te differentiëren. De leraar kan zich aanpassen aan de context van de concrete klas. In het extra uur economie wordt een vervolg gegeven op het vak “mens & samenleving” en proeft de leerling van allerlei economische aspecten zoals kopen en verkopen, reclame, waarde van geld,…

Lessentabel

Basisoptie Klassieke talen
talen extra uur economie extra uur wiskunde Grieks
Nederlands 4 4 4
Frans 3 3 3
Engels 2 2 2
Latijn 5 5 4
Grieks 2,5
wetenschappen      
wiskunde 4 5 4
aardrijkskunde 1 1 1
natuurwetenschappen 1 1 1
ICT 1 1 0,5
andere vakken      
economie 1
techniek 2 2 2
godsdienst 2 2 2
geschiedenis 2 2 2
muziek 1 1 1
beeld 1 1 1
LO 2 2 2
totaal 32 32 32

De basisoptie Moderne talen & wetenschappen

Wie kiest het?

Je hebt interesse voor wetenschappen, taal en cultuur.

Aanbod

In deze basisoptie staan wetenschappelijk–technische verschijnselen en het onderzoekend leren centraal. Je behandelt thema’s in fysica, biologie en chemie.

In deze basisoptie voer je onderzoek uit volgens een wetenschappelijke methode bij experimenten en onderzoeksprojecten (onderzoeksvraag, hypothese, meten of demonstratie, reflectie, communicatie, presentatie). Je past wetenschappelijke vaardigheden toe, gebruikt vakterminologie op correcte wijze en past digitale vaardigheden functioneel toe (verwerken van data, uitvoeren van berekeningen, maken van grafische voorstellingen, maken van presentaties of documentatie, gebruik van intervalmeters, maken en/of bekijken van filmbeelden …). Je voert een onderzoek uit in biologie, chemie en fysica.

Ook vaardiger worden in verschillende talen, onderzoeken van verbanden tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen komen aan bod. Belangrijk: van taal willen en kunnen genieten, je laten aanspreken door taal en literatuur en er creatief mee willen en kunnen werken.

We bieden binnen deze optie ook een verkennend uur economie aan.

Lessentabel

Basisoptie Moderne talen & wetenschappen
talen uren
Nederlands 5
Frans 5
Engels 2
wetenschappen  
wiskunde 4
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 1
wetenschappen 2
ICT 1
andere vakken  
techniek 2
godsdienst 2
geschiedenis 2
economie 1
muziek 1
beeld 1
LO 2
totaal 32

De basisoptie Economie & organisatie

Wie kiest het?

Het is de bedoeling dat je belangstelling ontdekt voor en proeft van economische en maatschappelijke dossiers. Sociaal–economische ingesteldheid is een plus. Dataverwerking en extra ICT-vaardigheden zijn belangrijk voor jou.

Aanbod

In deze basisoptie leggen we de nadruk op de economische en maatschappelijke vorming. Ze sluit aan op twee krachtlijnen van het vak Mens & samenleving van het eerste leerjaar:
 • als consument aan de samenleving participeren met aandacht voor economische en financiële geletterdheid;
 • inzicht in maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in de samenleving vanuit sociaalmaatschappelijk en economisch perspectief.
  De basisoptie verdiept en verbreedt ook het ICT-leerplan, namelijk de digitale basisvaardigheden, inzicht in computersystemen en computationeel denken.

Lessentabel

Basisoptie economie & organisatie
talen uren
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
wetenschappen  
wiskunde 5
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 1
andere vakken  
techniek 2
godsdienst 2
geschiedenis 2
muziek 1
beeld 1
LO 2
economie & organisatie 5
totaal 32

De basisoptie Sport

Wie kiest het?

Je hebt interesse voor Sport en Natuurwetenschappen en je bent sociaal ingesteld. In deze basisoptie zijn bewegen en het onderzoekend leren cruciaal. De link tussen Sport en Natuurwetenschappen wordt sterk benadrukt.
Je hebt twee extra lesuren sport per week. Je bent graag in beweging, je sport graag en wil allerlei disciplines verder verkennen.

Aanbod

 • Gezondheid en veiligheid: EHBO, reanimatietechnieken, preventieve maatregelen in kader van gezond bewegen (hygiëne, kledij, ergonomie, houding, rugscholing, opwarming, stretchen, verband tussen bewegingsrichtlijnen en gezonde en actieve levensstijl.
 • Bewegingsdoelen: vaardigheden, tactieken en technieken verbeteren, nagaan of er vorderingen gemaakt worden, fitheidverbetering.
 • Persoonsdoelen: verantwoordelijkheden opnemen, correcte omgangsvormen, correcte strategieën gebruiken, ondersteunende rollen leren en oefenen, zelfstandig taken oefenen, grenzen leren verleggen, positief leren omgaan met winnen en verliezen.
 • Allerlei bewegingsdomeinen zoals atletiek, gymnastiek, ritmiek, contact en verdediging, doelsporten, terugslagspelen.

In de lessen wetenschappen (3 u per week) gaat het over wetenschappen in de context van sport (biologie, chemie en fysica in relatie met sport), zoals bv. : voedingspatroon analyseren en vergelijken, in experimenten de relatie tussen sport en verschillende disciplines van de natuurwetenschappen aantonen, de aanwezigheid van stoffen in voeding en sportdranken onderzoeken enz…

In deze basisoptie geven we de keuze om een extra lesuur Frans of een extra lesuur wiskunde te volgen. Dat extra uur wiskunde of Frans geeft die vakken meer zuurstof om het leerplan voluit te kunnen ontplooien. Het geeft meer comfort (ondersteuning) maar biedt ook meer mogelijkheden om verdiepend te differentiëren. De leraar kan zich aanpassen aan de context van de concrete klas.

Lessentabel

Basisoptie Sport
talen extra uur Frans extra uur wiskunde
Nederlands 4 4
Frans 4 3
Engels 2 2
wetenschappen    
wiskunde 4 5
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 1 1
wetenschappen 3 3
ICT 1 1
andere vakken    
techniek 2 2
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
muziek 1 1
beeld 1 1
LO & sport 4 4
totaal 32 32

Lessentabellen eerste graad

Eerste jaar

Eerste leerjaar A
  Latijn Frans Plus Wiskunde Plus Project Twin
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 5 4 4
Engels 1 1 1 1
wiskunde 4 5 6 4
aardrijkskunde 2 2 2 2
natuurwetenschappen 2 2 2 2
techniek 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2
geschiedenis 1 1 1 1
mens & samenleving 2 2 2 2
muziek 1 1 1 1
beeld 1 1 1 1
LO 2 2 2 2
Latijn 3 - - -
wiskunde/techniek/wetenschappen - - - 2
talentenatelier* 2 2 2 2
totaal 32 32 32 32

*Talentenatelier: de leerling maakt kennis met en verdiept zich in verschillende interessepolen. De leerling kiest zelf mee welke interessepolen aan bod kunnen komen. Actief en samenwerkend leren centraal. De school biedt aan:

 • De wereld van de Grieken en Romeinen (verplicht voor wie kiest voor Latijn)
 • Expressie muziek (musiceren, zingen)
 • Expressie beeld (beeldcultuur, vormgeving, beeldbewerking, schilderen en tekenen, kunst, creëren, mode)
 • Creatieve handvaardigheden (knutselen, handvaardigheden, werken met wegwerpmaterialen)
 • Verdieping Taal (voordracht, improvisatietheater, Franse taal gebruiken in een project over actualiteit)
 • ICT-vaardigheden (programmeren van legorobotica “Mindstorm”)
 • Technische vaardigheden (o.a. fietsenatelier, tinkering, techniekLab)
 • Natuur en milieu (project groene vingers met o.a. moestuin)
 • Sport (voetbalprogramma en terugslagspelen).

Tweede jaar

Lessentabel

Tweede leerjaar A
  basisoptie Klassieke talenmet extra economie, wiskunde of Grieks basisoptie Moderne talen & wetenschappen basisoptie Economie & organisatie basisoptie Sportmet extra Frans of wiskunde
Talen        
Nederlands 4 5 4 4
Frans 3 5 4 4/3
Engels 2 2 2 2
Latijn 5/5/4
Grieks -/-/2,5
Wetenschappen        
wiskunde 4/5/4 4 5 4/5
aardrijkskunde 1 1 1 1
natuurwetenschappen 1 1 1 1
wetenschappen 2 3
ICT 1/1/0,5 1 1
Andere vakken        
techniek 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2
geschiedenis 2 2 2 2
economie 1/-/- 1
muziek 1 1 1 1
beeld 1 1 1 1
LO 2 2 2
economie & organisatie 5
LO & sport 4
totaal 32 32 32 32

Basisoptie STEM wetenschappen en STEM technieken: deze worden georganiseerd op campus Don Bosco Sint-Denijs-Westrem.